Llythyr agored at Carwyn Jones #2

Wrth fy nghroesawu i fyd y blogiau ar blogmenai, soniodd yr awdur am flog Guto a holi “Tybed os mai dyma’r unig esiampl o fam a mab yn blogio trwy gyfrwng y Gymraeg? Mi gymrwn i fet go lew ar hynny. Mi fydd hi’n ddiddorol edrych os fyddan nhw’n cymryd yr un lein ar faterion y dydd!”
Wel, dyma fy fersiwn i o lythyr agored Guto at Carwyn Jones ar ôl ei ethol yn arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru.

Annwyl Carwyn,
Llongyfarchiadau i ti am ennill y ras i ddod yn arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru. Ro’n i’n gobeithio mai ti fyddai’n ennill y dydd. Rwyt ti’n edrych fel boi dibynadwy y gall rhywun ymddiried ynddo.
Ro’n i’n sylwi ar y disgrifiad o dy addysg yn y Western Mail:

University of Wales, Aberystwyth (where he was an officer in the Labour Club)

Da ti! Siwr fod gen ti atgofion da o dy gyfnod yno. Chware teg i ti am dorri dy gwys dy hunan a pheidio â mynd gyda’r lli yn y Col ger y Lli. Go brin dy fod yn cymryd swydd yn y Clwb Llafur er mwyn palmantu’r ffordd i fod yn Brifweinidog Cymru. Mae’n dangos dyfalbarhad ar dy ran di.
Ac yn awr mae’r ymgyrch drosodd. Fydd gen ti ddim amser i orffwys ar ôl ymgyrch flinedig yn teithio ledled Cymru. Mae’n siwr dy fod ti’n ddiolchgar i dy gefnogwyr am eu help – ond bydda di’n ofalus o Leighton Andrews a David Taylor. Rŷn ni’n gwybod am eu hagwedd sbengllyd nhw at ‘Nats’ a ‘Plaidies’ a gwaith Taylor ar wefannau NatWatch ac Aneurin Glyndwr, yn ogystal â’i sylwadau difyr am genedlaetholwyr:

Just finished my four days at the National Eisteddfod in Newport.
One thing I realised while I was there is that the Welsh Nationalists are more extreme than ever. Many of them are unashamedly racist.

Paid ti â syrthio i’w lefel nhw.

Dw i ddim yn hollol gyfforddus â dy ddatganiad “Rydw i’n falch o fod yn Gymro, yn falch o fod yn Brydeinig, …” ond o leia rwyt ti‘n perthyn i blaid Brydeinig.

Cefaist gefnogaeth llawer o ASau dy blaid yn yr etholiad hwn – bydd angen i ti fod yn ofalus o’r rheiny hefyd. Mae’n debyg bod gan lawer ohonyn nhw eu hagenda eu hunain ac efallai nad yw honno bob amser yn cyd-fynd â lles pobl Cymru.

Yr unig dro i mi dy weld di yn y cnawd oedd pan ddigwyddais dy basio mewn Eisteddfod Genedlaethol rhyw ddwy neu dair blynedd yn ôl. Roedd hi’n dechrau bwrw glaw (syrpreis!) ac roeddet ti am ‘mochel dan yr ymbarél’ ond roedd gan dy fab bach syniadau eraill. Roedd e’n gofalu am yr ymbarél ac roedd e’n benderfynol o’i gadw iddo fe’i hunan! Ro’n i’n teimlo drosot ti ar y pryd. Roeddet ti’n gwybod bod pobl o dy gwmpas yn talu sylw i weld sut y byddet ti’n handlo’r sefyllfa. A fyddai rhesymu’n gweithio? Wnes i ddim aros i weld pwy enillodd.

Bydd rhai yr un mor benderfynol yn pwyso arnat yn dy swydd newydd – Peter Hain yn un. A bydd pobl yn talu sylw i weld sut y gwnei di handlo’r sefyllfaoedd hynny hefyd. A wnei di ddal dy dir a chofio mai pobl Cymru sydd i ddod gyntaf?

Fydd pethau’n anodd i Lafur ar ôl yr etholiad nesaf. Ti fydd y Llafurwr mwyaf grymus ym Mhrydain. Wyt ti am gael dy sugno i lawr gyda Peter Hain? Ta wyt ti am weithio’n galed ar bolisiau fydd yn gwneud sens i Gymru gan gynnig dy arweiniad dy hunan?

Beth wnei di am addysg? Sortio pethau allan gan ddarparu mwy o addysg Gymraeg, ta chwarae’n saff gan gofio peidio ag ypsetio elfennau mwy gwrthGymreig dy blaid?

Mae hon yn adeg dyngedfennol i ddatganoli, pan ellir bod yn ddewr a chyflwyno’r achos dros fwy o rymoedd yng Nghaerdydd i’r bobl.

Trwy ddyfalbarhad a gwaith caled, rwyt ti wedi dod yn arweinydd ar y blaid Lafur ac yn Brif Weinidog Cymru. Yn hawdd iawn, gallet gael dy gymryd a’th wneud yn ddim byd ond pyped i Peter Hain a’r gwrthGymreig yn dy blaid. Ar y llaw arall, mai gen ti’r grym i lywodraethu Cymru fel cenedl – i weithio gyda Phlaid Cymru ar lywodraeth gadarn, i weithredu polisiau sy’n taclo problemau go iawn Cymru a rhai sy’n uno Cymru, i sicrhau refferendwm i ni gael mwy o rym i Gaerdydd.

Pa un fydd hi, Carwyn?

Cofion,

Siân

ON Ynghanol dy holl brysurdeb, cofia ofalu amdanat ti dy hunan a dy deulu. Cymer amser i fwyta’n iawn ac ymlacio ar ddiwedd y dydd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: