Steddfod Glyn Ebwy

Wel, dyna’r Steddfod drosodd. Fe wnes i fwynhau’n hunan yn ofnadwy – Eisteddfod gynnes braf. Ro’n i wedi gwneud amserlen amryliw lamineiddiedig unwaith eto, ac felly fe lwyddais i fynd i’r rhan fwyaf o bethau oedd o ddiddordeb i mi.
Pafiliwn
Mae BlogMenai wedi sôn yn ddigon difyr am y Steddfod yma. Dwi’n meddwl ei fod e wedi camddeall pwynt yr archdderwydd – fyswn i’n meddwl mai cyfeirio at Eisteddfodwyr Selog a beidiodd â dod oherwydd rhyw snobyddrwydd yr oedd yr Archdderwydd yn hytrach nag at y Cymry Cymraeg yn gyffredinol. Welais i ddim eisiau neb o bwys yno heblaw am Siôn Amlyn a’r Prysoriaid – ond go brin mai snobyddrwydd a’u cadwodd nhw draw!
Ar ôl dod adre, fe ddechreues i wneud rhyw fath o restr o sylwadau/awgrymiadau ar gyfer y Sanhedrin Eisteddfodol. Mae’n bur debyg na fyswn i wedi ei hanfon byth ond fe ges i holiadur trwy’r e-bost ganddyn nhw bore ‘ma felly dyma fanteisio ar y cyfle i anfon y rhestr iddyn nhw. Dyma hi, fel y mae.

Sylwadau/Awgrymiadau
1. Diffyg arwyddion i’r maes carafanau a’r meysydd parcio
2. Pebyll ar dir uchel, agored, caled
3. Dim siop ar y maes carafanau nac o fewn pellter cerdded
4. Dim trefn ar y bysys gwennol o Maes B i’r maes carafanau – un noson, daeth dim bws, doedd 4 cwmni tacsis ddim yn ateb ffôn ac un arall yn Llanelli – pobl ifanc yn gorfod cerdded. Angen gwell cysylltiad rhwng y Steddfod a chwmnïau tacsis lleol.
5. Dim ond pobl ifanc oedd yn aros ar y maes ieuenctid oedd yn cael mynd i’r Gorlan ar ôl bod yn Maes B. Roedd ar bawb eisiau bwyd a thoiledau ar ddiwedd y noson.
6. Prisiau mynediad – braidd gwerth cael tocyn wythnos – angen rhyw ffordd o wobrwyo pobl sy’n mynd mwy na 3 neu 4 diwrnod. Mae’r Steddfod yn costio dros £1000 i ni – teulu o 5 mewn pebyll!
7. Mynediad am ddim ar y dydd Sul yn syniad da i ddenu pobl leol ond dim digon o adloniant difyr Cymreig ar eu cyfer nhw ar y maes. Roedd y dydd Sul yn ddiflas iawn.
8. Dim sgriniau o’r pafiliwn ar y maes – roedd rhaid gwneud ymdrech i chwilio am deledu yn MaesD neu ByIG – a rheiny ddim bob amser ymlaen. Yn ogystal â sgriniau mawr yn dangos gweithgareddau’r Pafiliwn, byddai’n syniad cael sgriniau llai y tu allan yn dangos gweithgareddau’r Babell Lên, Theatr, Pebyll y Cymdeithasau etc hefyd.
9. Angen rhyw ffordd o hysbysebu’r gweithgareddau sydd ymlaen yn y gwahanol bebyll – sgrin fawr (neu fwrdd du!) yn y brif fynedfa efallai gyda’r digwyddiadau yn nhrefn amser (yn ogystal â lle i bobl roi posteri yma a thraw ar y maes fel sy ‘na nawr) e.e. digwyddiadau ar stondinau’r Prifysgolion, mudiadau, pleidiau etc – wedi colli digwyddiadau difyr am na wyddem amdanynt.
10. Angen mwy o gysylltiad rhwng y Maes a’r dre. Roedd rhybudd ar y radio rhag parcio yn y dref am ei bod yn bell ond mewn gwirionedd roedd hi’n gyfleus – nes na’r Bala a Chaerdydd, dwi’n siwr – ac roedd digon o le parcio. (Rwy’n deall na fyddai eisiau i bawb barcio yn y dre, wrth gwrs!). Byddai wedi gwneud lles i fusnesau’r dre – oedd wedi gwneud ymdrech lew i groesawu’r Eisteddfod – pe bai mwy o bobl wedi parcio yno. Angen gwell arwyddion i gerddwyr o’r dref i’r Maes ac o’r Maes i’r dref. Roedd gwasanaeth bysys gwennol rhwng y Maes a’r dref ond roedd yr unig boster a welais i’n cael ei gadw o dan ddesg y Ganolfan Groeso!
11. Dim ffrwythau ar werth ar y maes
12. Byddai caffi bach a lle i eistedd yn gysylltiedig â’r Babell Lên, fel sy yn y Theatr, yn braf. Lle i gynnal cyfarfodydd llai. Angen awyrgylch mwy agos-atoch ar gyfer rhai cyfarfodydd
13. Pabell y Cymdeithasau yn dywyll a diflas a’r acwstics yn wael iawn
14. Tracfyrddau plastig yn cael eu rhoi dros bantiau fel bod dŵr budr yn sgwyrtio lan eich coesau wrth gerdded!

Canmoliaeth
Maes Carafanau
1. Golygfa dda i lawr dros y cwm
2. Heddychlon yn y nos
3. Stiwardiaid a phobl seciwriti yn ddymunol
4. Toiledau a chawodydd yn lân
5. Siwr bod llai o blant anystywallt ar feics eleni – a llai o bobl yn symud ceir yn ddiangen.
6. Maes C + caffi ar wahân – nosweithiau difyr
7. Bysys gwennol yn rhedeg yn hwylus a’r gyrwyr yn glên

Maes yr Eisteddfod
8. Gweithgareddau’r Babell Lên, Theatr, Pebyll y Cymdeithasau + pethe ymylol, prifysgolion etc – llongyfarchiadau i’r rhai fu’n trefnu
9. iSteddfod
10. Gadael yr Ugeinfed Ganrif
11. Y Daith Lenyddol
12. Pyllau dŵr glaw ger toiledau un bore – cyn pen dim roedden nhw wedi cael eu llenwi â cherrig mân. Da iawn.
13. Pobol yr ardal yn gyfeillgar a hoffus

Ydw i wedi anghofio rhywbeth? O ie – un peth bach trist – fe aeth y babell sydd wedi bod yn gartref i mi am wyth Eisteddfod Genedlaethol – ers Meifod – i’r sgip ar ddiwedd yr wythnos. Rhaid cael un newydd erbyn Wrecsam!

Advertisements

8 Responses to Steddfod Glyn Ebwy

 1. RG yn dweud:

  Blog ardderchog. Cytuno llwyr hefo’r sylwadau. Allai awgrymu i ti anfon y sylwadau mewn llythyr at Elfed Roberts. Dwi’n siwr fuasa’r Eisteddfod yn gwerthfawrogi ymateb.

 2. Catrin B yn dweud:

  W, da iawn – awgrymiadau adeiladol, yn enwedig hysbyebu’r hyn sy’n digwydd o gwmpas y maes, a sgriniau y tu allan i’r BL/Theatr etc.
  Os bydd y rhain yn digwydd y flwyddyn nesa, fyddwn ni’n gwybod mai i ti mae’r diolch!

 3. Sulwen yn dweud:

  Cytuno 100% efo dy sylwadau Sian!! Geshi alwad ffon 3 o gloch y bora yn y maes carafana gan Sara oedd trio dod yn ol o Maes B (rhy hen braidd i aros yno bellach!!)gyrrwyr tacsi ddim yn atab ffon – shambyls llwyr, ond roedd yn lwcus wrth ddweud clwydda a chael tacsi ac yn ol erbyn 3.30!! Wti yn sylweddoli bod digon o arwyddion cyn y Steddfod ddechrau ond eu bod wedi eu dwyn am scrap!!

 4. siantirdu yn dweud:

  W! Na, chlywais i ‘mo hynna am yr arwyddion. Y stori ges i oedd bod pwyllgor (?) y maes carafanau wedi dweud bod angen arwyddion a’r Sanhedrin Eisteddfodol (ys dywed Gwilym Owen) wedi dweud nad oedd.

  Chware teg i bobol Glyn Ebwy, roedd clamp o arwydd fawr barhaol yn dweud rhywbeth fel Croeso i Glyn Ebwy, Cartref Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2010 ac roedd lot o’r siopau wedi gwneud ymdrech ond roedd rhai’n dweud ei bod hi’n dawelach yno nag arfer. Biti! Fydd angen mynd nôl i weld yr ardal yn iawn – dwi’n dweud hynny bob blwyddyn ond byth yn mynd!

  Hefyd – eironig braidd mod i wedi rhoi llun o’r Pafiliwn yma. Diog! Fues i yn y Steddfod bob dydd am wythnos gyfan a roddais i ddim o’n nhrwyn i mewn yn y Pafiliwn (sori, Danny!). Fyswn i wedi licio gweld rhai pethau ond mae’n cymryd gormod o amser i fynd i mewn am gystadleuaeth gyfan – dyna pam y byse sgriniau’n dda. Byddai hefyd yn rhoi syniad o beth sy’n digwydd i bobl sy ddim yn arfer dod.

  Rhai uchafbwyntiau:
  Mynediad am Ddim yn Maes C
  Cyfarfodydd coffa Iwan yn y Babell Lên + Maes C
  Cyfarfod ar stondin Prifysgol Aber gyda Guto Harri, Gareth Morlais (?) etc yn trafod Twitter, Golwg360, blogs etc
  Gadael yr Ugeinfed Ganrif gyda Gareth Potter
  Cyfarfod teyrnged Dafydd Islwyn
  Cyfarfod Beirdd Ifanc – rhai’n hynod dalentog
  Y Daith Lenyddol gyda Frank Olding

 5. Emma Reese yn dweud:

  Es i ddim i Eisteddfod Glyn Ebwy, ond dw i’n cytuno â ti ynglyn â phwynt 9. Hoffwn i fod wedi gwybod beth oedd yn mynd ymlaen ym mhob pabell pan fues i yn Eisteddfod y Bala. Colles i gyfle i siarad â Chris Cope oedd yn llofnodi copiau ei lyfr ym mhabell Cyngor Llyfrau Cymru.

 6. […] This post was mentioned on Twitter by Y Twll, Siân Eleri Roberts. Siân Eleri Roberts said: Wedi blogio am Steddfod Glynebwy https://siantirdu.wordpress.com/2010/08/14/steddfod-glyn-ebwy/ […]

 7. siantirdu yn dweud:

  Cweit, Emma, dyna’r math o beth oeddwn i’n feddwl.
  Newydd gofio – doedd dim uchelseinyddion o’r Pafiliwn ar y maes chwaith – roedd rhain i’w cael slawer dydd a grwpiau o gadeiriau rownd iddyn nhw.
  Roedden ni’n chwilio am le i wrando ar seremoni’r Fedal Ryddiaith – roedden ni’n clywed clapio o’r Pafiliwn ond dim siarad.
  Heb fynd i mewn i’r pafiliwn, does gan rywun ddim syniad beth sy’n digwydd yno – mae’n hollol amherthnasol i’r maes.

 8. […] Eisteddfodol yn well. Ond mae Mam wedi dweud mwy neu lai bob dim o’n i am ei ddweud yn fan hyn a fan […]

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: