Nôl i’r Steddfod

Dyma ragor o sylwadau am y Steddfod wrth i mi gofio:

1) Mae’r Steddfod yn job ddrud – iawn! Fel y soniais i yn y blog diwetha, mae’n costio tua £1000 i ni ac felly, fel rheol, dyma’n hunig wyliau ni (a dim ond am ddiwrnod y buodd Dafydd leni, druan!).
Ond mi ydw i’n mwynhau’r Steddfod – yn ofnadwy!
Fydda i’n treio arbed chydig o arian – felly ges i docyn wythnos i’r maes am £85. Ond gan i ni fynd ychydig bach ar goll oherwydd diffyg arwyddion i’r maes carafanau ac am iddi gymryd dwy awr a hanner i godi’r pebyll gan fod y ddaear mor galed, doedd dim gwerth mynd i’r Maes ar y dydd Sadwrn. Ro’n i wedi cael tocynnau am ddim ar gyfer y dydd Sul, felly dim ond £5 wnes i ei arbed ar fy nhocyn i a £4 ar docynnau myfyrwyr.
Dwi’n cytuno bod angen buddsoddi mewn cael pobl o’r ardal leol i ymweld â’r Steddfod trwy roi tocynnau am ddim ar gyfer y dydd Sul, ond dwi’n meddwl y dylid buddsoddi dipyn bach mewn Eisteddfodwyr ffyddlon hefyd a chael rhyw ffordd o ‘wobrwyo’ pobl sy’n mynd i’r maes ar fwy na 3 neu 4 diwrnod. (Rhaid cyfadde mod i wedi cael set o docynnau wythnos gan gwsmer caredig a mod i wedi ‘twyllo’ trwy brynu tocyn wythnos dan 12 i’r ferch 15 oed. Ro’n i’n teimlo’n euog ond dim ond 4 diwrnod, gan gynnwys y dydd Sul, fuodd hi ar y maes – a gan ein bod ni wedi colli’r dydd Sadwrn ac wedi talu am y dydd Sul, oedd i’w gael am ddim beth bynnag, a bod holl wariant yr wythnos yn mynd yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol at y Steddfod, doeddwn i ddim yn teimlo cynddrwg wedyn!)
Gyda llaw, mae angen mwy o weithgareddau ar y maes i ddifyrru merched yn eu harddegau – byddai stafell dywyll gyda soffas a sgriniau’n dangos Friends gydag isdeitlau Cymraeg yn syniad!

2) A sôn am y dydd Sul – roedd hi’n hynod braf gweld pobl yr ardal ar y Maes yn crwydro’r stondinau ac yn cyfarch hen ffrindiau – ond beth oedd iddyn nhw ei weld/wneud? Ro’n i’n disgwyl adloniant ar bob cornel ac ro’n i wedi gadael fy amserlen amryliw yn wag er mwyn mwynhau’r maes. A oedd digon yn cael ei wneud i demtio pobl i mewn i’r Pafiliwn neu’r Neuadd Ddawns neu Maes-D? A oedd arlwy’r Llwyfannau Perfformio’n ddigon arbennig? Yn y diwedd fe es i i ragbrawf yr Unawd Cerdd Dant dan 12 a rhaglen Cofio O M Lloyd – a oedd yn ardderchog i mi – ond dw i ddim yn meddwl y byddwn i’n teimlo fel brysio nôl tyswn i’n ymweld â’r Steddfod am y tro cynta.
Byddai’n dda cael rhyw ffordd o wneud y gwahanol bebyll – y Pafiliwn, y Babell Lên, y Theatr, etc yn fwy hygyrch a thryloyw (!!!) – efallai trwy gael sgriniau y tu allan – er mwyn temtio pobl – i mewn.

3) Y We – roedd hyn yn broblem eleni eto. Rwy’n gweithio i mi fy hunan ac mae angen checko’n e-bost yn weddol rheolaidd. Alla i ddim cyfiawnhau’r gost o gael ffôn glyfar – er mod i’n cael ‘y nhemtio – yn enwedig gyda dyfodiad iSteddfod! Wnes i holi’r bobl Yma i Helpu ac roedden nhw’n dweud bod cyfrifiaduron i’w cael i’w defnyddio ar stondin Prifysgol Aberystwyth ac ym Maes-D. Ond, fel rheol, roedd rhai Aber yn annioddefol o araf os oedden nhw’n gweithio o gwbwl ac roedd rhaid ciwio yn Maes-D tra oedd rhyw blant bach styfnig yn chware gemau. Yna, doedd dim ond amser i ddarllen fy e-bost yn sydyn am fod rhywun arall yn disgwyl. Ro’n i’n teimlo’n euog os oeddwn i’n checko Twitter – er bod hwnnw’n rhoi darlun defnyddiol o beth oedd pobl yn ei wneud yn y Steddfod – a wnes i ddim mentro ar Facebook o gwbl! Byddai’n dda cael rhyw fath o we-gaffi – hyd yn oed pe bai’n rhaid talu ychydig. Dwi’n siwr y byddai’n well gan Aber a Maes-D pe bai pobl yn defnyddio’r cyfrifiaduron i edrych ar eu harlwy nhw.

4) Syrthio rhwng dwy stôl
Yn dilyn o bwyntiau 1 a 2, dwi’n cael y teimlad weithiau bod y Steddfod yn syrthio rhwng dwy stôl – rhwng bod yn Wyl Ddiwylliannol, Gelfyddydol, Gymraeg a bod yn Sioe Fawr Liwgar (Gymraeg) i Bawb. Mae’n fwy na’r naill ond ddim cweit yn cyrraedd y llall. Ydi hynny’n deg? Mae hwn yn gwestiwn mawr!

Siwr wna i gofio am rywbeth arall eto!

Advertisements

11 Responses to Nôl i’r Steddfod

 1. […] Gwella’r Steddfod 17/08/2010 gan gutodafydd Ro’n i’n mynd i wneud bl0g am y pethau ymarferol fyddai’n gwneud y profiad Eisteddfodol yn well. Ond mae Mam wedi dweud mwy neu lai bob dim o’n i am ei ddweud yn fan hyn a fan hyn. […]

 2. Dafydd Tomos yn dweud:

  Oeddwn i’n edrych ar ôl seibercaffi yn Eisteddfod 1995 a 1996. Roedd e’n cael ei noddi gan y WDA os dwi’n cofio’n iawn (ac wrth gwrs dyw hwnna ddim yn bodoli nawr).

  Roedd gan y Cynulliad gyfrifiaduron ar gael yn 2000 cynnar – ddim yn siwr os ydyn nhw’n dal i wneud. Wrth gwrs roedden nhw wedi ei cloi lawr yn eitha llym, felly dim ond rhai gwefannau oedd ar gael (er roedd ffyrdd o gwmpas hyn).

  Dwi’n cofio defnyddio rhai o’r cyfrifiaduron yn y babell wyddoniaeth a thechnoleg yn y blynyddoedd diwetha ond wrth gwrs mae’r plant yn cymryd drosodd rheiny.

  Dwi’n synnu os nad oes unrhywun yn 2010 yn cynnig seibercaffi i’r cyhoedd (ac i oedolion) yn yr Eisteddfod.

  • siantirdu yn dweud:

   Roeddwn i’n arfer defnyddio rhai’r Babell Wyddoniaeth a Thechnoleg ond aethon nhw’n strict iawn – a dw i ddim yn eu beio nhw.
   Roedd ‘na gwt bach dair neu bedair blynedd yn ôl – yn Swyddfa’r Eisteddfod lle’r oeddech chi’n cael beirniadaethau’r cystadlaethau llwyfan dwi’n meddwl – ond doedd neb lawer yn gwybod amdano. Roedd yn dipyn o hasl – gorfod talu a chael tocyn a rhoi rhif i mewn ac wedyn doedd e ddim bob amser yn gweithio – ond roedd yn well na dim!

 3. Golwg360.com yn dweud:

  Shwame?

  Mae Golwg360.com wedi creu blog ei hunan sydd yn cael ei ddiweddaru yn ddyddiol. Rydym ni wedi gosod linc i dy flog di arno, a fydde ti’n fodlon gwneud yr un peth?

  Diolch

  Golwg360.com

 4. siantirdu yn dweud:

  Cwpwl o syniade:
  1) Twmpath awyr agored ar y maes i bawb – falle ar y Sul cynta – dim ‘dawnsio gwerin’ neis-neis – er y byse hi’n handi cael tipyn o bobl sy’n gwbod be maen nhw’n neud
  2) Ar y maes – dydd Sul cynta – Pobl yn meimio fel sy ar y stryd mewn dinasoedd, cartwnists, pobl yn neu dramau bach sy ddim yn dibynnu ormod ar eiriau – falle cast Pobl y Cwm/Rownd a Rownd yn actio ‘golygfa’, baledwyr/pobol yn canu yma a thraw, consurwyr – dwi’n gwbod y byse fe’n costio ond efallai y byddai’n well cael llai o bobl a mwy iddyn nhw ei weld! Es i i ragbrawf yr Unawd Cerdd Dant dan 12 yn y Pagoda (y Swyddfeydd Cyffredinol) ar y dydd Sul. Daeth teulu i gwrdd â fi ar y coridor yn dweud “That was brilliant!” – ro’n i mor prowd – yna sylweddoles i mai yn y Sinema 5D ro’n nhw wedi bod!
  Llwyfan perfformio yn y dre/trefi/pentrefi agosa yn ystod yr wythnos + sgrin yn dangos pytie o bethe difyr o’r Pafiliwn + maes
  3) Dw i ddim wedi gweld rhaglenni’r Steddfod ar y teledu ers tua 9 mlynedd. Ydyn nhw’n cyfleu holl amrywiaeth y maes + digwyddiadau gyda’r nos go iawn?

 5. siantirdu yn dweud:

  Pwynt diddorol gan Rhys fan hyn: http://gwenudanfysiau.blogspot.com/2010/08/fy-meirniadaeth-eisteddfodol-mewn-print.html
  “Dyma un o wendidau’r Eisteddfod, sef nad yw lot o bethau fel y testunau ddim yn cael hyrwyddo’n dda iawn, felly mond eisteddfodwyr hard-core sy’n gwybod pryd a ble i edrych am restr testunau.”

 6. Rhys yn dweud:

  Dw i ond wedi dechrau mynychu Eisteddfod yn y 10 mlynedd diwetha (dw i’n 32 oed rwan), a dw i’n teimlo rhywsut mod i’n dal ffeindio’n nhraed o gwmpas yr wyl, sy’n dda mewn ffordd, achos mae syrpreis newydd bob blwyddyn bron, ond mae hefyd yn rhwystredig bod pethau mor guddiedig.

  Fydda i byth ynmynd i’r Pafiliwn, does yna ddim yn cystadleuaeth yna sy’n apelio atat i ac eto dw i’n dal i weld bod yna ddigon i’n diddanu ar y maes.

  Hyrwyddo digwyddiadau ymylol
  Fel soniaist Sian yn y cofnod blaenorol, mae rhywun yn methu cymaint o ddigywyddiadau bychain difyr gan nad oes un lle canolog o’u nodi (boed ar-lein neu ar fwrdd du. I’r dethol rai sydd ag iPhone, roedd iSteddfod eleni yn grêt, ond ddim lot o iaws i’r gweddill ohonom. Llynedd fe greuwyd Stwnsh Steddfod (ddim ar lein bellach). Helpais i gyda’r Stwnsh ac roedd yn drafferth dod o hyd i wybodaeth, soniodd hogiau iSteddfod bu trafferth ar y dechrau cael yr Eisteddfod i ddallt i be ac yna rhannu gywbodaeth.

  Petai’r eisteddfod yn glyfar, basen nhw’n creu cystadleuaeth creu gwefan/app a fyddai’n gyfle i ddylunwyr ifanc (a hŷn) i ddangos eu doniau a byddai’r Eisteddfod yn cael 4-6 gwasanaeth ar-lein newydd AM DDIM.

  Dw i ddim yn meddwl bod yr Eisteddfod yn gweld y mantias iddyn nhw o hyrwyddo’r digwyddidau bychain yma, efallai’nmeddwl bod nhw wedi cael yr arian off y stondinwyr – job done! Ond gall hyrwyddo’r rhain ddenu math gwahnol o eisteddfdwr neu argyhoeddi i eisteddfodwyr eraill ymweld a’r maes am ddiwrnod ychwnaegol.

  Mae bai ar stondinwyr hefyd am beidio meddwl am ffyrdd o hysbebu. Mond un diwrnod o’n i’n gallu ymweld â’r maes eleni, sef dydd Mawrth, ac yn y bore methais fforwm panel am Cyfathrebu yn oes y cyfryngau digidol a chymdeithasol ar stondin Prifysgol Aber – roedd ar wefan y brifysgol, ond yn eironi o ystyried y pwnc, ni hyrwyddwyd ar unrhwy rwydweithiau cymdeithasol. Wedyn yn y prynhawn, bu ond y dim i fi fethu digwyddiad arall na’i hyrwyddwyd, pan roedd cyfres o gyflwyniadau byrion ar stondin Prifysgol Bangor gan ddatblyguwyr gwefannau bychain Cymreig (gan gynnwys bois iSteddfod) a oedd yn cynhyrchu incwm. Os colloch chi o, mi wnaeth Carl ffilmio rhai)

  Mynediad i’r wê
  Mae cael mynediad i’r wê yn broblem mawr. Tydyn nhw byth fel taswn nhw’n gallus cael darpariaeth da – gwendid cael yr eisteddfod ar safle dros dro ac yn aml mewn lle gweldig.

  Codi ymwybyddiaeth o Bebyll (Llên, Celf)
  Ma eisiau rhywbeth tu allan i’r pebyll yma – byddai sgrin fawr tu allan (neu llai plasma wrth y drws yn dda, ond costus. Hefyd, Y Lle Celf (pryd newidioedd yr enw Celd a Chrefft?) yw un o’r llefydd ble gall y di-Gymraeg fwynhau yn ddi-os, ond baswn i’n argymell rhoi’r enw yn Saesneg hefyd ar y map.

  Budd i’r gymuned
  Dw i’n meddwl gyda dyfodiad y bariau ar y maes, sy’n gret, mae llai a llai yn mynd i dafarndai lleol, felly ‘sdim awyrgylch eisteddfodol bellach yn y dre na’r bonanza arianol sy’n cael ei addo.

  Mae gynna i lot mwy i’w ddweud, ond mi adawa i o am sylw arall dros y penwythnos falle, mae hwn ddigon hir!

 7. Rhys yn dweud:

  Hwn oedd y ddolen at y ffilmiau steddfod: http://haciaith.com/tag/glyn-ebwy/

 8. siantirdu yn dweud:

  Grêt Rhys – Diolch yn fawr – Dyna’r union fath o bethe ro’n i’n meddwl amdanyn nhw.
  Cofia ddod nôl â rhagor o syniadau dros y penwythnos.

  Byddai lle bwyd rhatach ar y Maes yn dda. Roedd rôls hir hyfryd blasus yn Greggs yn y dre am £1.70 a phethe llai a diflasach ar y Maes tua £4.00.

 9. siantirdu yn dweud:

  Mae gan yr Eisteddfod holiadur i ofyn barn pobl am eu profiad eleni. Dw i’n meddwl eu bod nhw’n ei anfon at bobl gafodd docynnau am ddim ar gyfer y dydd Sul ond mae’n siwr y bydden nhw’n croesawu awgrymiadau gan bawb.
  Dyma’r fersiwn Saesneg – wneith y fersiwn Gymraeg ddim agor ar fy nghyfrifiadur i am fy mod wedi llenwi’r holiadur a’i anfon.
  https://www.surveymonkey.com/s/eisteddfod_e

 10. siantirdu yn dweud:

  Mae gen John Derek sylwadau am ei Steddfod e fan hyn:
  http://serencymru360.wordpress.com/2010/08/23/yr-haf/

  Un cwestiwn:
  Ai Urban Myth yw e bod pobol heb fynd i’r Steddfod leni am fod Glyn Ebwy’n rhy goman? Mae pawb yn sôn amdanyn nhw ond sai wedi clywed am neb penodol benderfynodd aros adre.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: