Gwahardd y Nadolig?

(Ymddangosodd yn y Tyst, Rhagfyr 2016)

Bob blwyddyn, rai wythnosau cyn y Nadolig, tua’r adeg mae’r mins peis yn cyrraedd Morrisons a’r tinsel yn glanio ar silffoedd Tesco, mae ‘na bostiadau Nadoligaidd o fath arbennig yn ymddangos ar Facebook.

Mae rhai yn pwyso ar i bob ysgol gyflwyno Drama’r Geni cyn y NadolScreen Shot 2017-11-18 at 12.41.17ig, mae eraill yn galw ar bobl i ymgyrchu i sicrhau nad yw Facebook yn gwahardd lluniau o olygfa’r geni yn y stabal ym Methlehem ac eraill eto yn datgan yn groyw “Keep the Christ in Christmas!”.

Mae gen i berthnasau a ffrindiau Facebook sy’n postio’r fath bethau. “Chwarae teg iddyn nhw,” meddech chi, “am amddiffyn y gwerthoedd Cristnogol”.

Ond un peth sydd gan bron bob un o’r bobl hyn yn gyffredin yw na welwch chi mohonyn nhw mewn na Drama’r Geni na Gwasanaeth Carolau nac oedfa o unrhyw fath dros y Nadolig na thrwy’r flwyddyn chwaith.

Rwy’n fodlon mentro bod ganddyn nhw rywbeth arall yn gyffredin hefyd – eu bod i gyd yn darllen rhyw bapur newydd fel y Daily Mail neu The Sun. Oherwydd, er bod y postiadau uchod yn ymddangos yn ddigon dilys a diffuant, yr hyn sydd yma mewn gwirionedd yw casineb dan gochl crefydd. Bwriad y negeseuon yw dychryn pobl i feddwl bod ysgolion yn cael eu hatal rhag cyflwyno Drama’r Geni, bod cwmni Facebook yn gwahardd lluniau Cristnogol a bod pwysau ar bobl i ddweud “Happy Holidays” yn lle “Merry Christmas” rhag iddyn nhw ypsetio pobl o grefyddau eraill, Moslemiaid yn arbennig.

Wrth gwrs, mae’r honiadau hyn i gyd yn ddi-sail ac mae’n ddigon hawdd cael tystiolaeth i’w gwrthbrofi ac ymateb i bostiadau o’r fath yn y gobaith y bydd o leiaf rai o’r bobl sy’n darllen y negeseuon yn cymryd sylw.

Screen Shot 2017-11-18 at 12.46.03Yn wir, mae’r math yma o gorddi yn digwydd mor aml nes bod Cyngor Moslemiaid Prydain wedi cyhoeddi datganiad yn dweud “Don’t Panic! –Christmas is not banned” gan esbonio nad ydynt yn disgwyl i neb newid eu dathliadau Nadolig rhag tramgwyddo Moslemiaid.

Yr un math o bobl ag sy’n llyncu’r codi bwganod hyn yw’r bobl sy’n postio negeseuon ar Facebook i resynu bod pobl oedrannus neu gyn-filwyr yn dioddef anghysur a thlodi tra bod mewnfudwyr yn byw yn foethus ar bwrs y wlad. Yn rhyfedd iawn, dydi’r bobl hyn ddim yn mynegi unrhyw gonsýrn am les pobl oedrannus na chyn-filwyr na neb arall fel rheol ond maen nhw’n tyfu rhyw fath o gydwybod gymdeithasol pan welan nhw gyfle i roi swadan i ryw garfan o gymdeithas sydd ddim at eu dant.

Screen Shot 2017-11-18 at 12.43.42.png

Mae’n fy ngwneud yn drist bod pobl yn defnyddio crefydd neu ddyngarwch fel ffordd dan din o fynegi casineb a hiliaeth – er efallai nad ydyn nhw’n sylweddoli’n union beth maen nhw’n ei wneud.

Rwy’n meddwl weithiau y dylwn i ddad-ffrindio’r bobl yma ar Facebook ond maen nhw’n gymdogion ac yn berthnasau sy’n bobl hollol iawn gan amlaf, ond eu bod wedi’u dallu gan sbin y papurau newydd gwenwynig. Ac mae bob amser yn beryg, ar Facebook fel yn y byd go iawn, ein bod yn byw mewn swigen, gan gymysgu’n unig gyda phobl sydd o’r un feddylfryd â ni. O leiaf, o wybod beth sy’n cael ei ddweud gan y bobl o’n cwmpas, mae gennym ryw gyfle i’w gywiro.

Felly, os clywch chi rywun yn eich pentref chi yn gresynu nad yw’r ysgol leol yn cyflwyno drama’r geni, atgoffwch nhw bod ganddyn nhw berffaith hawl i wneud hynny os dymunant a gwahoddwch nhw i Ddrama’r Geni neu oedfaon Nadolig eraill y capel. Pwy a ŵyr at beth y gallai hynny arwain!

2 Responses to Gwahardd y Nadolig?

  1. Huw yn dweud:

    Post diddorol, ond dyma enghraifft o ‘fake news’. Dwi reit cadarn nad yw Facebook erioed wedi ceisio atal neb rhag dynnu’r llun i lawr. Pan mae wedi digwydd, mae wedi bod ynghylch noethineb corfforol.

    Mae rhywun yn rywle wedi creu hyn ac yn annog pobl i’w rannu. Maent yn cael boddhad o weld bod degau a miloedd o bobl yn gweld ‘gwaith’ nhw ac yn parhau i’w rannu.

  2. siantirdu yn dweud:

    Ie – dyna’r pwynt dwi’n treio’i wneud – ddim yn ddigon clir, o bosib.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: